Dla Rodziców

Drodzy Rodzice !!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Obowiązki rodziców wobec przedszkola

 • przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku,
 • przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących,
 • przestrzeganie organizacji pracy placówki,
  tj. godzin pracy przedszkola – 7.00 – 17.00 i przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny 9.00.
 • terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zgłaszanie nauczycielce, każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby,
 • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.