Prawa Dziecka

Kodeks Przedszkolaka
– czyli normy i zasady zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kontrakt Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju.

Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między innymi:

• zachowania podczas posiłków
• zachowania w łazience
• zachowania w szatni
• zachowania w sali
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym
• zachowania podczas wycieczek i spacerów
• zachowania podczas imprez i uroczystości

Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:

• pochwały wobec grupy
• pochwały indywidualne
• pochwały przed rodzicami
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad,
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania,
• wypełnienie podjętych obowiązków,
• bezinteresowną pomoc innym,
• stosowanie zasad ochrony przyrody,
• aktywny udział w pracach grupy.

Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im. Formą dezaprobaty za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:

• upomnienie słowne
• rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji)
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka,
• odsunięcie na krótki czas od zabawy,
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji

Przedszkolak ma prawo:

– posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia
– uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
– przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
– zdobywać wiedzę i bawić się
– do swojej prywatności, samotności i niezależności
– do snu i wypoczynku
– do nienaruszalności cielesnej
– do zaspokojenia swoich potrzeb
– do indywidualnego tempa rozwoju
– do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje

Przedszkolak ma obowiązek:

– stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
– być uprzejmym
– dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów
– przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
– respektować polecenia nauczyciela
– dbać o książki i zabawki
– sprzątać zabawki po zakończonej zabawie
– nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom
– wywiązywać się z powierzonych zadań
– szanować własność innych
– jasno okazywać co myśli i czuje
– szanować godność i wolność drugiej osoby