Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Nr 2 w Łęczycy na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203)
 • Uchwały Nr LXI/391 /2018Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
 • Zarządzenia Nr 120.28.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/19 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.

Informacje ogólne
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola biorą udział dzieci:

 • zamieszkałe na terenie Miasta Łęczyca
 • urodzone w latach 2012– 2015,
 • z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się na wolne miejsca.
 2. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Dzieci urodzone w 2016 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice / prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.) na wolne miejsca.
 5. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łęczycą mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola prowadzonych przez miasto Łęczyca po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2018 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w przedszkolu.
 6. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola Nr 2 w roku szkolnym 2017/2018 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, w terminie do 5 lutego 2018r.
 7. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2018/2019 w terminie od 22 czerwca do 28 czerwca 2018 r. w przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.
 8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 9. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest poprzez złożenie wniosku w przedszkolu w terminach określonych w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym Zarządzenie Nr 120.28.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku 2018/19 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
 10. Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

Kryteria rekrutacji

 1. Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2018/2019, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
 2. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  – wielodzietność rodziny kandydata,
  – niepełnosprawność kandydata,
  – niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  – niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  – samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  – objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
 5. Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:
 • kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie)lub rodzic (prawny opiekun) samotnie wychowujący kandydata: pracują, prowadzą działalność gospodarczą.– 60 punktów,
 • kandydat, którego jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, a drugi jest osobą bezrobotną (poszukująca pracy)– 30 punktów,
 • kandydat, który wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 40 punktów
 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola – 20 punktów,
 • kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie – 10 punkty,

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 3. Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
  – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  – zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, a w przypadku samo zatrudnienia – aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub US, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  – zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy, a w przypadku samo zatrudnienia – aktualny wpis do działalności gospodarczej lub poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub US, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego jednego z rodziców (prawnych opiekunów)
  – orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora lub zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny.
  – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola
  – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu.
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017, poz. 59) z późn. zm).
 5. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2011 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
 6. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 7. Przedszkole przyjmuje wnioski w terminie od 12 lutego 2018 r. od godz. 8:00 do 12 marca 2018 r. do godz. 16:00.
 8. Rodzice kandydata składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru. We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru.
 9. Jeżeli dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
 10. Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna przedszkolu.
 11. Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Przedszkola.
 12. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli przedszkola.
 13. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 14. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 15. Komisja rekrutacyjna w terminie od 13 marca do 19 marca 2018r. weryfikuje wnioski o przyjęcie do przedszkola i dokumenty potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
  – żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  – zwrócić się do Burmistrza Miasta Łęczyca, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  17. W tym celu burmistrz:
  – korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  – może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  – może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  18. O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • 19. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
  20. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
  – w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
  – w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr. LXI/391/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Łęczyca.
  w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia kandydatom najstarszym.
  21. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości 21 marca 2018r w formie listy uszeregowanej alfabetycznie dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  22. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 26 marca 2018r. do 27 marca 2018r. do godz. 16.00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.
 • 23. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
  24. Komisja rekrutacyjna 30 marca 2018r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
  25. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie przedszkola.
  26. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy.
 • 27. Umowy będą podpisywane w terminie od 22 czerwca do 28 czerwca 2018r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.
 • Postępowanie odwoławcze
  1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • 2. W terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia ( w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 3. Wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowaniu rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.