Dla Rodziców

W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 26 marca 2021r., wprowadziliśmy niezbędne rozwiązania umożliwiające działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na stronie internetowej przedszkola będziemy zamieszczać codzienne scenariusze zabaw i zajęć edukacyjnych, które znajdziecie Państwo w zakładkach ,,Zdalne nauczanie 2020/2021” oraz linki stron z ciekawymi propozycjami do zabaw i pracy z dziećmi.

Zachęcamy do współpracy i komunikowania się z przedszkolem poprzez kontakt;
e-mail: przedszkole@p2leczyca.edu.pl
telefonicznie – 24 721 03 52


DROGI RODZICU !!!

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola (tj. 31 sierpnia 2020r) poprosimy Cię o wypełnienie „Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu nr 2
  w Łęczycy od dnia 1 września 2020r” oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola.

 • Rodzice dzieci nowych w ostatnim dniu sierpnia powinni odebrać kartę do czytnika.

 • Pamiętaj! Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura (37,5 C), kaszel, katar, osłabienie.

 • Osoba pełniąca dyżur, odbierze dziecko od rodzica przy drzwiach wejściowych. Rodzice, opiekunowie dziecka nie wchodzą do przedszkola. Przekazują natomiast osobie dyżurującej wszelkie informacje i kartę do czytnika.

 • Wyjątek stanowią tu rodzice/opiekunowie dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Mogą oni wejść do szatni po zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu i zachowując zasadę: 1 opiekun na dziecko oraz zachowując zasadę dystansu społecznego od innych przebywających w przedszkolu około 1,5 m i zakrywanie ust oraz nosa maseczką lub przyłbicą.

 • Dziecko pozostawione w przedszkolu zostanie przekazane woźnej, która zadba o rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej i odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.

 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.

 • Liczebność każdej grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

 • Grupy przebywają w wyznaczonych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Dzieci korzystać będą z przyporządkowanej do grupy strefy przedszkolnego placu zabaw, w ustalonych wcześniej godzinach. Zabawki na placu będą czyszczone po każdym użyciu.

 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.

 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie umyć lub zdezynfekować zabawki i sprzęty. Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.

 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu.

 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach, zachęcaj dziecko do częstego mycia rąk.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki w roku szkolnym 2020/2021 wprowadzonymi z związku z pandemią COVID -19.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w  Łęczycy

Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu

Rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji oraz kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2020/2021 prosimy o pobranie i złożenie podpisanej umowy  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy.

Umowa  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wyprawka dla poszczególnych grup znajduje się w „zakładce” GRUPY


MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Pojęciem gotowość szkolna określamy stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z życiem szkolnym i systematyczną nauką. Dotyczy to zarówno rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego jak i emocjonalnego. Na co należy zwrócić uwagę przy ocenianiu gotowości szkolnej?

Do pobrania: Informator dla rodziców 5-i6-latków.
Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły ?

Informacja o dyżurze wakacyjnym
dla dzieci uczęszczających do łęczyckich przedszkoli w 2020r.

W bieżącym roku szkolnym dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

 • Przedszkole nr 1, ul. Zachodnia 17                   od 1 lipca do 31 lipca 2010 r.
 • Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A        od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r.

Ważne terminy:

 • od 1 czerwca do 19 czerwca 2020 r. wydawanie i przyjmowanie Wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu
 • 23 czerwca 2020 r. wywieszenie w przedszkolach list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny w danym przedszkolu.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi zapisów na dyżur wakacyjny we wskazanych placówkach.

Przedszkole  Nr 4 –  https://p4leczyca.wikom.pl/strona/dla-rodzicow

Przedszkole Nr 1 – https://p1leczyca.wikom.pl/strona/dla-rodzicow-1


 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.
Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Drodzy Rodzice !!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Obowiązki rodziców wobec przedszkola

 • przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku,
 • przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących,
 • przestrzeganie organizacji pracy placówki,tj. godzin pracy przedszkola  od 7.00 do 16.30 i przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny 9.00.
 • terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zgłaszanie nauczycielce, każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby,
 • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.