Dla Rodziców

Audycje muzyczne Pana Witka

W roku szkolnym 2022/2023 dzieci korzystają z audycji muzycznych. Audycje mają charakter cykliczny – odbywają się raz w miesiącu. Czas trwania audycji wynosi ok. 30 min. Podczas audycji przedszkolaki mają okazję poznawać nowe instrumenty, śpiewają, tańczą, uczestniczą w wesołej zabawie uatrakcyjnionej wizytami różnych gości zapraszanych przez pana Witka.

W marcu poznaliśmy instrument muzyczny – puzon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawimy się! -spotkanie z muzyką. Poznajemy instrument – gitarę elektryczną.

 

 

 

 

 

Grudniowe spotkanie z muzyką.

 

 

 

 

 

Listopadowa audycja „Spróbuj zagrać z nami”. Poznajemy instrument – skrzypce.

Październikowe spotkanie z muzyką.

 

 

 

 

Pierwsza wrześniowa audycja muzyczna. Poznajemy instrument – kontrabas.

 

 


DROGI RODZICU !!!

 • Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola (tj. 31 sierpnia 2020r) poprosimy Cię o wypełnienie „Oświadczenie dotyczące pobytu dziecka w Przedszkolu nr 2
  w Łęczycy od dnia 1 września 2020r” oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa funkcjonowania przedszkola.

 • Rodzice dzieci nowych w ostatnim dniu sierpnia powinni odebrać kartę do czytnika.

 • Pamiętaj! Do przedszkola przyprowadź zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych i infekcji. Infekcja to: podwyższona temperatura (37,5 C), kaszel, katar, osłabienie.

 • Osoba pełniąca dyżur, odbierze dziecko od rodzica przy drzwiach wejściowych. Rodzice, opiekunowie dziecka nie wchodzą do przedszkola. Przekazują natomiast osobie dyżurującej wszelkie informacje i kartę do czytnika.

 • Wyjątek stanowią tu rodzice/opiekunowie dzieci nowo przyjętych do przedszkola. Mogą oni wejść do szatni po zdezynfekowaniu rąk płynem do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu i zachowując zasadę: 1 opiekun na dziecko oraz zachowując zasadę dystansu społecznego od innych przebywających w przedszkolu około 1,5 m i zakrywanie ust oraz nosa maseczką lub przyłbicą.

 • Dziecko pozostawione w przedszkolu zostanie przekazane woźnej, która zadba o rozebranie dziecka z odzieży wierzchniej i odprowadzi Twoją pociechę do wyznaczonej sali.

 • Kiedy przyjdziesz po dziecko osoba dyżurująca przyprowadzi je ubrane, gotowe do wyjścia.

 • Liczebność każdej grupy wynosi maksymalnie 25 dzieci.

 • Grupy przebywają w wyznaczonych salach, do grupy przypisani są ci sami opiekunowie. Dzieci korzystać będą z przyporządkowanej do grupy strefy przedszkolnego placu zabaw, w ustalonych wcześniej godzinach. Zabawki na placu będą czyszczone po każdym użyciu.

 • Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych przedmiotów ani zabawek.

 • Sala zostanie specjalnie przygotowana tak, aby można było skutecznie umyć lub zdezynfekować zabawki i sprzęty. Co najmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

 • Przekaż nauczycielowi swój numer telefonu i miej go przy sobie przez cały dzień, gdyż nauczyciel musi mieć z Tobą stały kontakt.

 • Przygotuj swoje dziecko na nową rzeczywistość w przedszkolu.

 • Powiedz, że panie mogą chodzić w maseczkach, przyłbicach i rękawiczkach, zachęcaj dziecko do częstego mycia rąk.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie placówki  wprowadzonymi z związku z pandemią COVID -19.

Procedura bezpieczeństwa funkcjonowania Przedszkola Nr 2 w  Łęczycy

Rodziców dzieci przyjętych w rekrutacji oraz kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2021/2022 prosimy o pobranie i złożenie podpisanej umowy  o świadczenie usług w Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy.


MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Pojęciem gotowość szkolna określamy stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z życiem szkolnym i systematyczną nauką. Dotyczy to zarówno rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego jak i emocjonalnego. Na co należy zwrócić uwagę przy ocenianiu gotowości szkolnej?

Do pobrania: Informator dla rodziców 5-i6-latków.
Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły ?


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.
Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Drodzy Rodzice !!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Obowiązki rodziców wobec przedszkola

 • przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku,
 • przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących,
 • przestrzeganie organizacji pracy placówki,tj. godzin pracy przedszkola  od 7.00 do 16.30 i przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny 9.00.
 • terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
 • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 • zgłaszanie nauczycielce, każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby,
 • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
 • przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.