Dla Rodziców

 

 


MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY

Pojęciem gotowość szkolna określamy stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków związanych z życiem szkolnym i systematyczną nauką. Dotyczy to zarówno rozwoju fizycznego, intelektualnego, społecznego jak i emocjonalnego. Na co należy zwrócić uwagę przy ocenianiu gotowości szkolnej?

Do pobrania: Informator dla rodziców 5-i6-latków.
Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły ?


Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.
Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00.

Drodzy Rodzice !!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych. Katar to także choroba. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia.

Obowiązki rodziców wobec przedszkola

  • przekazywania nauczycielowi rzetelnej informacji o dziecku,
  • przestrzegania postanowień statutu w kwestiach ich dotyczących,
  • przestrzeganie organizacji pracy placówki,tj. godzin pracy przedszkola  od 7.00 do 16.30 i przyprowadzania dziecka najpóźniej do godziny 9.00.
  • terminowego uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole,
  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
  • informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  • zgłaszanie nauczycielce, każdej zmiany numeru telefonu, by ta mogła się z kontaktować w razie potrzeby np. nagłej choroby,
  • współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,
  • przyprowadzania dziecka do przedszkola tylko zdrowego.