Pomoc specjalistyczna

Godziny pracy kadry specjalistycznej

Logopeda – mgr Małgorzata Dolińska

poniedziałek – 9.00 – 13.00
środa 9.00 – 13.00

Godzina dostępności – środa 13.00 – 13.30 II i IV tygodniu miesiąca


Psycholog – mgr Anna Raszewska

wtorek 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 -11.00

Godzina dostępności – wtorek 11.00 – 11.30


Pedagog specjalny – mgr Barbara Albin

środa 8.00 – 12.00
piątek 8.00 – 12.00

Godzina dostępności – środa 8.00 – 9.00


INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Rzecznik Praw Dziecka  

 1. Chocimska 6, 00-791 Warszawa, tel.(22) 583 66 00 , fax: (22) 583 66 96

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
800 12 12 12 , e-mail: rpd@brpd.gov.pl, czat.brpd.gov.pl

https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej-po-ukrainsku/

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Łodzi 

 1. Piotrkowska 17,  90-406 Łódź
  tel. 506803673, e-mail: tkopdlodz@gmail.com

Rzecznik Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa
Infolinia : 800 676 676, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl , strona: www.rpo.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Niebieska Linia „Instytutu Psychologii Zdrowia”

 1. Widok 24 (II piętro), 00- 023 Warszawa
  tel. 22 668 70 00  (Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”) infolinia  pogotowie@niebieskalinia.pl  niebieskalinia@niebieskalinia,info

Ogólnopolski  policyjny telefon zaufania ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie800 120 226      800 120 002

Fundacja „Dajmy Dzieciom Siłę”  ul. Mazowiecka 12/25,  00 – 048 Warszawa, mail: biuro@fdds.pltel. 22 616 02 68 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
tel.: 116111, 1116111.pl

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
tel.: 800100100, 800100100.pl

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęczycy ul. Kaliska 13tel/fax 721-28-37e-mali:ppppleczyca@poczta.fm

Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu NAVICULA Rejestracja: 
ul. Chocianowicka 198, tel.426802100, e – mail: navicula@navicula.pl,
ul. Cedry 2, tel. 426118345, fax: 426118345, e – mail: centrum@navicula.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycyul. Kilińskiego 4  
tel. (0-24) 721-61-62fax. (0-24) 721-61-62

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
ul. Ozorkowska 8     tel./fax 0247212371

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy
ul. Lotnicza 21 E    tel.24 721 26 32   numery alarmowe:  998   112

Zakład Opieki Zdrowotnej. Pogotowie Ratunkowe.

 1. Zachodnia 6Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. 24 721 21 87 999   112

Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4  Adres mailowy, na który należy przesyłać zawiadomienia dotyczące: przestępstwa/wykroczenia dyzurny@leczyca.ld.policja.gov.pl

Wydział Kryminalny tel. 47 84 231 10,  47 84 231 67

 Wydział Prewencji tel. 47 84 231 17, 47 84 231 22

Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji tel. 47 84 231 09

Sąd Rejonowy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16,    tel. 24-721-12-82 lub 24-721-12-52   24-387-37-04

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy ul. Konopnickiej 16 tel: 24-721-88-76

Zespół Jednostek Edukacyjno – Wychowawczych(wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) w Łęczycy ul. Kaliska 13 tel./fax 24 388 36 00,24 721 35 85.


W związku ze zmianami w oświacie od  dnia 1 września 2022 r. w przedszkolu utworzono stanowiska nauczycieli specjalistów: pedagoga specjalnego, psychologa oraz logopedy.
W naszym przedszkolu pedagogiem specjalnym jest pani  mgr Barbara Albin, psychologiem pani mgr Anna Raszewska oraz logopedą pani mgr Małgorzata Dolińska:

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

poniedziałek 9.00 – 11.00
środa 9.30- 11.30, 12.00 – 13.00
piątek 8.30 – 10.30

Dyżur dla rodziców 13.00 – 14.00

Godziny pracy psychologa:

wtorek, 8.00 – 11.00
czwartek: 8.00 – 11.00

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek 9.00 -13.0
środa 9.00 -13.00


W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 • Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie: indywidualnych i grupowych zajęć wspomagających i korygujących rozwój dzieci w różnych sferach prowadzonych przez nauczycieli przedszkola.
 • Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.
 • Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i porad specjalistów – logopedy, terapeuty podczas organizowanych spotkań.
 • Nauczycielki nawiązują ścisłą współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków.
 • W przedszkolu obowiązuje Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawierająca opis i zasady postępowania w celu prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
  Pliki do pobrania;
  Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Wniosek do dyrektora o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda p. Małgosia Dolińska.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z dziećmi mającymi stwierdzoną wadę wymowy i mają na celu:
– wspomaganie rozwoju dziecka
– usuwanie przyczyn niechęci do mówienia
– usprawnianie aparatu oddechowego
– ćwiczenia narządów artykulacyjnych
– wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek
– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
– ćwiczenia słuchu fonemowego
– oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej
– ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych