Pomoc specjalistyczna

W Przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 • Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dziećmi w formie: indywidualnych i grupowych zajęć wspomagających i korygujących rozwój dzieci w różnych sferach prowadzonych przez nauczycieli przedszkola.
 • Dzieci wymagające pomocy specjalistów uczestniczą w zajęciach logopedycznych oraz zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych na terenie przedszkola.
 • Rodzice mogą korzystać z indywidualnych konsultacji i porad specjalistów – logopedy, terapeuty podczas organizowanych spotkań.
 • Nauczycielki nawiązują ścisłą współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną w celu zwiększenia efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków.
 • W przedszkolu obowiązuje Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawierająca opis i zasady postępowania w celu prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola.
  Pliki do pobrania;
  Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  Wniosek do dyrektora o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zajęcia logopedyczne prowadzi logopeda p. Małgosia Dolińska.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z dziećmi mającymi stwierdzoną wadę wymowy i mają na celu:
– wspomaganie rozwoju dziecka
– usuwanie przyczyn niechęci do mówienia
– usprawnianie aparatu oddechowego
– ćwiczenia narządów artykulacyjnych
– wywoływanie prawidłowej artykulacji głosek
– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
– ćwiczenia słuchu fonemowego
– oddziaływanie na dziecko w celu pobudzenia jego aktywności słownej
– ułatwianie nawiązywania słownych kontaktów społecznych