Projekty, programy

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 realizuje programy i projekty edukacyjne:

  1. Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Chcemy pokazać, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści.

2. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej.
Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość  dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości.

3. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

4. Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”

Cele realizacji projektu:

  1. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży.
  2. Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  3. Uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski.
  4. Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  5. Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  6. Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.
Autor i koordynator Projektu Ludmiła Fabiszewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

5. Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek”

Celem Projektu jest promowanie regularnego czytania bajek i baśni jako sposobu wspierania rozwoju psychicznego dzieci przedszkolnych, jak również kształtowanie właściwych postaw dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

6.  „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej

Założeniem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program ten skierowany jest nie tylko do dzieci ale również ich rodziców i opiekunów, a jego głównym celem jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

7. Ogólnopolski projekt „Czyściochowe Przedszkole”

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny dla przedszkoli w całej Polsce,organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę! Junior. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu. Program Czyściochowe Przedszkole ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

8. Program ekologiczny „Kubusiowi przyjaciele natury”

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych, np. organizowanie przyrodniczych wycieczek, kącików przyrody, konkursów plastycznych i wielu innych ekologicznych działań.

Bohaterem wszystkich materiałów programu jest Kubuś, który pokazuje dzieciom piękno natury i uczy, jak ją chronić. Najmłodsi mogą przenieść się z Kubusiem we wspaniały świat wyobraźni. Przeżywając rozmaite przygody, dzieci poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku do przyrody i ekologicznych zachowań.

9. „Więcej niż lekcja więcej niż kino” – nowe horyzonty edukacji filmowej

Ogólnopolski program edukacji filmowej dla przedszkoli. Wychowanie z filmem i wychowanie do filmu to kształtowanie wielu kompetencji u dzieci od poznawczych i emocjonalnych po społeczne i interpersonalne. Celem programu głównie jest aby dzieci wychodzący z kina patrzyły na świat oczami ludzi wrażliwych, empatycznych i mądrych.

OGÓLNOPOLSKIE AKCJE EDUKACYJNE:

  1. „Dzieci uczą rodziców”

Celem akcji jest poszerzenie wiedzy o świecie, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas zajęć.

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” przedszkole będzie co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wprowadzą dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej – najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

Więcej informacji – dostępne na stronie organizatora: www.edu.crl.org.pl

2. „Zdrowo i sportowo”

Głównym celem akcji  jest aktywizacja ruchowa dzieci, ile sprawia radości, jak wpływa na nasze samopoczucie i buduje relacje z rówieśnikami w grupie. Na stronie internetowej projektu cyklicznie publikowane są filmy pokazujące wybrane ćwiczenia lub konspekty zajęć ruchowych.

Więcej informacji – dostępne na stronie organizatora: www.zdrowoisportowo.edu.pl