RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 2 w Łęczycy z siedzibą przy ul. Belwederskiej 23; tel. 24 721 03 52 przedszkole@p2leczyca.edu.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@p2leczyca.edu.pl 
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym z zapisem dziecka do przedszkola.
 4.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami ustawy prawo oświatowe.Podstawą prawna przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a wobec danych sensytywnych, np. dotyczących zdrowia lub szczególnej sytuacji prawnej dziecka, art.9 ust 2 lit. g RODO – w związku odpowiednimi przepisami w/w ustawy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. przechowywane przez okres zgodny z rzeczowym wykazem akt.
 7. W przypadku gdy uzna Pani,/Pan iż przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe:
  • będą udostępniane organom kontrolnym, a także podmiotom świadczącym na rzecz Przedszkola  usługi doradcze, prawne, informatyczne, usługi porządkowania, archiwizowanie i niszczenie dokumentów.
  • nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym z zapisem dziecka do przedszkola.