RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 2 W ŁĘCZYCY ORAZ ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

            Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łęczycy, informuje, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest:

Przedszkole nr 2 w Łęczycy,
Belwederska 23, 99-100 Łęczyca,
e-mail: przedszkole@p2leczyca.edu.pl , tel. 247210352;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@p2leczyca.edu.pl;
3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych tj. Art. 6, ust. 1, lit. a RODO;
4) dane osobowe mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym oraz firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Przedszkola nr 2 w Łęczycy;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych  Przedszkola nr 2 w Łęczycy, zgodnie z obowiązującym w placówce jednolitym rzeczowym wykazem akt;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
10) podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku), a zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.