Psycholog

Zajęcia psychoterapeutyczne  w naszym przedszkolu prowadzi mgr Anna Raszewska

Godziny pracy psychologa

wtorek 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 -11.00

Godzina dostępności – wtorek 11.00 – 11.30

KIM JEST PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY?

Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin.

Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim:

 • prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności
 • działania diagnostyczne: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
 • budowanie kontaktu z dziećmi, który zapewni im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia
 • udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych
 • współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami
 • kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka

Psycholog oferuje wsparcie w sytuacjach:

 • Trudności wychowawczych (m.in porady wychowawcze, strategie wzmacniania i wygaszania zachowań, nadużywanie urządzeń mobilnych),
 • Sytuacje kryzysowe (m.in. przemoc, żałoba, rozwód, wydarzenia traumatyczne),
 • Zaburzeń zachowania (m.in agresja, zachowania opozycyjno- buntownicze),
 • Zaburzeń lękowych (m.in nadmierne wycofanie, przedłużające się trudności adaptacyjne),
 • Zaburzeń emocjonalnych i społecznych (m.in deficyt umiejętności społecznych),
 • Innych sytuacjach trudnych dla dziecka i całego systemu rodzinnego.

Czym jest wsparcie psychologiczne w przedszkolu

Indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia ukierunkowane są na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej i mogą wesprzeć dziecko m.in. w: rozpoznawaniu emocji własnych i innych osób, identyfikowaniu przyczyn własnych stanów emocjonalnych, rozwijaniu samoregulacji emocjonalnej czy nawiązywaniu pozytywnych relacji rówieśniczych

Zajęcia indywidualne w zależności od zidentyfikowanych potrzeb ukierunkowane są na stymulację funkcji poznawczych, doskonalenie uwagi i koncentracji, doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej, usprawnianie dużej i małej motoryki oraz ogólne wspieranie rozwoju.

Zajęcia z psychologiem w przedszkolu

Psycholog pracuje indywidualnie z dziećmi objętymi pomocą pedagogiczno- psychologiczną.

Podstawą wsparcia dziecka w wieku przedszkolnym jest wzajemne zaufanie, komunikacja i zaangażowanie wszystkich opiekunów będących w najbliższym środowisku dziecka – domowym oraz przedszkolnym.