Ramowy Rozkład Dnia

7.00 – 8.00 – Schodzenie się dzieci – grupy łączone. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci – rozmowy i kontakty z rówieśnikami.

8.00 – 8.30 – Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela. Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności. Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dziećmi zdolnymi.

8.30 – 8.45 – Zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – wykonywanie czynności wynikających  z pełnienia dyżurów, czynności sanitarno – higienicznych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.45 – 9.00 – Śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9.00 – 9.30 – dzieci 3 i 4 letnie – wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez prowadzenie zajęć kierowanych – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.00 – 10.00 dzieci 5 i 6 letnie – wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez prowadzenie zajęć kierowanych – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

9.30 – 10.00 – dzieci 3 i 4 letnie – zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia z logopedii, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

10.00 – 10.15 „Witaminka”- owocowo- warzywna przekąska, kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.

10.15 – 11.15 – Zabawy na świeżym powietrzu – zabawy i gry ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

11.15 – 11.30 – Przygotowanie do obiadu – wykonywanie czynności wynikających pełnionego dyżuru, czynności sanitarno –higieniczne.

11.30 – 11.50 – Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

11.50 – 12.00 – Profilaktyka stomatologiczna.

12.00 – 13.45 – Dzieci młodsze – odpoczynek poobiedni, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego)

12.00 – 13.00 – Dzieci starsze – relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, utworów literackich czytanych przez nauczyciela. Zajęcia z religii.

13.00 – 13.45 – Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz werbalnej dzieci. Praca indywidualna, kompensacyjno-stymulacyjna z dziećmi. Zabawy utrwalające wiadomości. Zabawy dowolne w sali i na powietrzu.

13.45 – 14.00 – Przygotowanie do podwieczorku. Czynności organizacyjne.

14.00 – 14.15 – Podwieczorek – wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

14.15 – 15.00 – Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne, prace porządkowe, omówienie wydarzeń dnia. Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, artystyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

15.00 – 16.30 – Rozchodzenie się dzieci – grupy łączone. Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, prace porządkowe.