REGULAMIN WYCIECZKI  DO  ZOO SAFARI W BORYSEWIE W DNIU 29.04.2022 R

RODZICE I UCZESTNICY WYCIECZKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO;

 1. Złożenia w określonym terminie pisemnej zgody na udział dziecka w wycieczce przedszkolnej.
 2. Ubrania dzieci w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu.
 3. Punktualnego przyprowadzania dzieci na miejsce zbiórki.
 4. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez opiekunów i kierownika wycieczki.
 5. Przestrzegania Regulaminu zachowania się wychowanków podczas pobytu na wycieczce.
 6. Stosowania się do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna.
 7. Informowania o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach zdrowotnych.
 8. Przestrzegania regulaminu.

OBOWIĄZKI OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ;

 1. Ocena aktualnych warunków atmosferycznych w aspekcie możliwości kontynuacji zaplanowanej wycieczki.
 2. Omówienie z dziećmi programu wycieczki oraz Regulaminu zachowania się wychowanków podczas pobytu na wycieczce oraz poinformowanie o konieczności przestrzegania ustalonych zasad; przypomnienie zasad ruchu drogowego oraz bezpiecznego poruszania się po drogach, utrwalenie z dziećmi ich nazwiska, miejsca zamieszkania, przypomnienie o wchodzeniu i wychodzeniu z autokaru tylko pojedynczo, bezwzględnym pozostawianiu na swoim miejscu podczas jazdy (nie wolno wstawać, odpinać pasów bezpieczeństwa).
 3. Sprawdzenie wyposażenia podręcznej apteczki.
 4. Upewnienie się, czy dzieci nie skarżą się na złe samopoczucie i czy ich stan zdrowotny pozwala na udział w wycieczce.
 5. Przygotowanie dzieci do wyjścia, sprawdzenie, czy ubiór dziecka dostosowany jest do warunków pogodowych.
 6. Dokładne sprawdzenie ilości dzieci w poszczególnych grupach.
 7. Każdorazowe sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed i po wyjściu z przedszkola, środka lokomocji, pomieszczenia itp.
 8. Sprawdzenie autokaru czy jest on oznakowany wg wymogów prawa o ruchu drogowym. Rezygnacji z przejazdu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa przewożonych dzieci.
 9. Zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego – udzielania pomocy przy tej czynności mniej sprawnym dzieciom.
 10. Sprawdzenie wszystkich zamknięć w drzwiach pojazdu przed jego ruszeniem.
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci podczas chodzenia, zwiedzania, przechodzenia przez jezdnię itp. jedna z opiekunek prowadzi grupę z pierwszą parą dzieci, a druga idzie z ostatnią parą dzieci kontrolując jednocześnie ich zachowanie.
 12. Po zakończonej wycieczce sprawowanie opieki nad dziećmi do momentu odbioru przez rodzica lub upoważnionej osoby.

 

 

Comments are closed.