Tematyka: Czyim domem jest łąka?

Termin realizacji: 11.05.2022-20.05.2022
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąki i jej mieszkańcach.
 • Poznanie cyklu rozwojowego żaby i motyla.
 • Kształtowanie empatycznego stosunku do świata przyrody i aktywnej postawy w celu jej chronienia.
 • Poznanie roślin i zwierząt łąkowych objętych ochroną gatunkową.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia i doskonaleniu sprawności umysłowych
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.
 • Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą.
 • Zdobywanie doświadczeń w planowaniu i realizacji zespołowego projektu albumu – tworzenie karty zielnika.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • Zapoznanie z pojęciem symetrii.
 • Odkrywanie litery ż małej i wielkiej.
 • Nauka piosenki i  układu tanecznego.
 • Doskonalenie motoryki małej.
 

Comments are closed.