Żłobek

Szanowni Rodzice !

W związku ze zmianą na stanowisku dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy, serdecznie zapraszam na spotkanie ogólne z Rodzicami, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024r. o godz. 16.30 w sali Krasnale.

                                                                  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
                                                                     Katarzyna Szmyd-Kuropatwa


Szanowni Rodzice

poniżej udostępniamy link, w którym są 3 oferty ubezpieczenia dzieci w PZU.
Każdy z rodziców wybiera sobie dowolną ofertę którą jest zainteresowany, klikamy wybierz ( wpisujemy dane rodzica czyli osoby ubezpieczającej i dziecka, opłacamy i polisa przyjdzie Państwu na email). Jest to uproszczony sposób poprzez który każdy rodzic będzie mógł wybrać sobie ubezpieczenie na miarę swoich potrzeb.

Termin do 30 września.

https://ubestrefa.pl/oferta/iajbka


Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2023r. na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 28 sierpnia 2023r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali KRASNALE na I piętrze.

Podczas spotkania uzyskacie Państwo najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania żłobka i adaptacji dziecka w żłobku.

                                                                 Serdecznie zapraszamy
                                                                Dyrektor i Opiekunki
                                                                   Żłobka Miejskiego w Łęczycy


NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99 – 100 Łęczyca
ogłasza nabór na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego
w Miejskim Żłobku w Łęczycy (1 etat).

 

WARUNKI NABORU

 1. Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.  Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  2) średnie lub średnie branżowe oraz:
  a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie,  z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w

II.    Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 • minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
 • zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

III.  Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 • przyjmowanie dziecka do żłobka,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 • opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 • realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 • systematyczne prowadzenie

IV.   Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • uzasadnienie przystąpienia do naboru (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23 w terminie do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy”.
  2. Kandydaci, którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy.
  3. Kandydaci proszeni są o zabranie na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
  4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
mgr Wioletta Królak
Łęczyca, dnia 03.04.2023r.

 Drodzy Rodzice.

Serdecznie zapraszamy na zebrania, które odbędą się:

 • w grupie Krasnali – 12 września ( poniedziałek) o godz. 16.30
 • w grupie Misiów – 13 września (wtorek) o godz. 16.30

Zaproszenie na spotkanie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do żłobka

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Żłobka Miejskiego w Łęczycy
na rok szkolny 2022/2023.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 25 sierpnia 2022r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali żłobkowej – Krasnale.

                                                                           Wioletta Królak
Dyrektor Żłobka Miejskiego  w Łęczycy


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje, że z powodu rezygnacji osób chętnych na niżej wymienione stanowisko, konkurs nie został rozstrzygnięty.
                                                                                                                                                                       Wioletta Królak – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy

 Łęczyca, 30.08.2022r.


NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY
Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy ul. Belwederska 23, 99 – 100 Łęczyca
ogłasza nabór na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego
w Miejskim Żłobku w Łęczycy (1 etat).

 

WARUNKI NABORU

 1. Do naboru może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.  Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w

II.    Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 • minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
 • zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

III.  Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 • przyjmowanie dziecka do żłobka,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 • opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 • realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 • systematyczne prowadzenie

IV.   Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku  w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • uzasadnienie przystąpienia do naboru (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23 w terminie do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy.
 2. Kandydaci, którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy
 3. Kandydaci proszeni są o zabranie na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
 4. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
mgr Wioletta Królak
Łęczyca, dnia 28.07.2022 r.


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje, że z powodu braku aplikacji na niżej wymienione stanowisko, konkurs nie został rozstrzygnięty.
                                                                                                                                                                       Wioletta Królak – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy

 Łęczyca, 28.02.2022r,


NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DIECIĘCEGO
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy ul. Belwederska 23, 99 – 100 Łęczyca

ogłasza nabór na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego
w Miejskim Żłobku w Łęczycy (1 etat).

 

WARUNKI KONKURSU

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.  Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie,  z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2.
    Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 6. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 7. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w

II.    Wymagania dodatkowe:

 • znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 • minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,
 • zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.

III.  Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:

 • przyjmowanie dziecka do żłobka,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 • opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 • realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 • systematyczne prowadzenie

IV.   Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny,  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

V.  Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23 w terminie do 24 lutego 2022 r. do godz. 13:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy”.

 1. Kandydaci, którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy
 2. Kandydaci proszeni są o zabranie na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
mgr Wioletta Królak
Łęczyca, dnia 10.02.2022 r.


 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Opiekun w Żłobku Miejskim w Łęczycy
została wybrana:  Pani Paulina Skowrońska, zamieszkała Łęczyca,

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej kandydatka posiada doświadczenie pracy z dziećmi oraz umiejętność pracy w zespole. Wykazała się dobrą organizacją pracy niezbędną do realizacji zadań na stanowisku oraz wysoką kulturę osobistą. Posiada  ponadto najlepsze kwalifikacje zawodowe pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego, a także predyspozycje osobowościowe gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

 Łęczyca, 30.08.2021r,
Sporządziła: W. Królak


NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA  DZIECIĘCEGO
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy
ul. Belwederska 23, 99 – 100 Łęczyca
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego
w Miejskim Żłobku w Łęczycy (1etat).

WARUNKI KONKURSU

 1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:
  I.  Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  2) średnie lub średnie branżowe oraz:
  a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3lub
  b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa  w pkt. 1 i2.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
  II. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 2. minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat3,
 3. zdolności manualne, muzyczne,plastyczne,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. kreatywność.
  III. Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:
 1. przyjmowanie dziecka do żłobka,
 2. sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat3,
 3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 4. wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych,
 5. opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 6. realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 7. przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 8. współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 9. systematyczne prowadzenie dokumentacji.
  IV.  Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 6. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 7. podpisane oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny,   w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 8. poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 9. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 10. oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1282).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.
V.   Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23 w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy”. 

 1. Kandydaci, którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydaci proszeni są o zabranie na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

   Łęczyca, dnia 09.08.2021 r.

                                                                                      Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
                                                                                   mgr Wioletta Królak


KOMUNIKAT WS CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

Na wniosek rodziców Żłobek Miejski w Łęczycy zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i polityki społecznej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 § 1 ust. 3.
Wnioski do pobrania w sekretariacie.

                                                       Wioletta Królak
                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy

Załącznik:

wniosek żłobek COVID


UWAGA ZMIANA KONTA BANKOWEGO OD 01-02-2021 !!!

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej

nr konta 61 9029 0000 2001 0104 5002 0001

Serdecznie zapraszamy!

W żłobku od dnia 14 grudnia 2020 r. rozpoczyna swoją działalność drugi oddział dla dzieci w wieku do 3 lat. Nowo utworzona grupa   może przyjąć 25 maluchów, dla których przygotowane zostały piękne, przestronne i bogato wyposażone sale.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje o wynikach zakończenia procedury naboru na stanowisko:

Opiekun w Żłobku Miejskim w Łęczycy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekun w żłobku


DRODZY RODZICE.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy ul. Belwederska 23 ogłasza nabór dzieci do nowej grupy żłobkowej  (dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 roku życia).
Liczba wolnych miejsc 13

Zapewniamy dzieciom:

– wysoko wykwalifikowaną kadrę, – miłą, serdeczną i rodzinną atmosferę,
–  smaczne i zdrowe posiłki,
– doskonałe warunki lokalowe,
– poczucie bezpieczeństwa, szacunku, przynależności do grupy i dużo optymizmu.

Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać ze strony internetowej Przedszkola Nr 2 w Łęczycy –  p2leczyca.edu.pl w zakładce żłobek/dokumenty oraz  w sekretariacie przedszkola. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 721 03 52.

Wioletta Królak
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy

Do pobrania: Karta zgłoszenia dziecka do żłobka


KOMUNIKAT !

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje, że zgodnie z decyzją PSSE w Łęczycy i Organu Prowadzącego zawiesza się funkcjonowanie żłobka
od 23 listopada do 27 listopada 2020r.

Wioletta Królak
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy


KOMUNIKAT !

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy informuje, że zgodnie z decyzją PSSE w Łęczycy i Organu Prowadzącego zawiesza się funkcjonowanie żłobka od 16 listopada do 23 listopada 2020r.

Wioletta Królak
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego w Łęczycy z dnia 16 listopada 2020r.  ws prawie czasowego zawieszenia zajęć w żłobku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19


NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNA DZIECIĘCEGO
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W ŁĘCZYCY

Dyrektor Miejskiego Żłobka w Łęczycy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko opiekuna dziecięcego w Miejskim Żłobku w Łęczycy (4 etaty).

WARUNKI KONKURSU

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I.   Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca,  psychologia wspierania rozwoju
  i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
 3. która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane  z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
   1. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3lub
   2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi  pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa  w pkt. 1 i2.

Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 5. daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 6. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku.
II.     Wymagania dodatkowe:
 • znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
 • minimum pół roku doświadczenia w pracy z dziećmi do lat3,
 • zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność.
III.    Opiekunowie wykonywać będą następujące zadania:
 • przyjmowanie dziecka do żłobka,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat3,
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
 • wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy ,
 • opracowanie i realizacja programu edukacyjnego,
 • realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
 • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko,
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji.
IV.    Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekuna w Miejskim Żłobku w Łęczycy proszone są o złożenie następujących dokumentów:
 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu (list motywacyjny), życiorys (curriculum vitae) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu     z pełni praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie,   że   kandydat    wypełnia    obowiązek    alimentacyjny
  w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • poświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska opiekuna dziecięcego,
 • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych  osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1282).

W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

V.   Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Przedszkola Nr 2 w Łęczycy ul. Belwederska 23w terminie do 28 września 2020 r. do godz. 13:00, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem kontaktowym telefonicznym oraz dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko opiekuna dziecięcego w Żłobku Miejskim w Łęczycy”. 

 1. Kandydaci, którzy  spełnią  wymogi  formalne  zostaną   zawiadomieni   telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydaci proszeni są o zabranie na  rozmowę  kwalifikacyjną  dokumentów  tożsamości. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do sekretariatu Przedszkola Nr 2) nie będą rozpatrywane.

  Łęczyca, dnia 18.09.2020 r.                        Dyrektor Żłobka Miejskiego w Łęczycy
                                                                                       mgr Wioletta Królak


UWAGA RODZICE !

W związku ze wznowieniem od 25.05.2020 działalności żłobka informujemy, że opłata za pobyt dziecka w maju (od 25.05 -31.05) wynosi – 88,07 zł, a za wyżywienie (od 25.05 -31.05) – 30,00 zł

Opłata razem wynosi 118,07 zł 

Odliczenia za nieobecność dziecka za wyżywienie będą odliczane w następnym miesiącu. Opłatę dokonujemy do 28 maja 2020.

Od miesiąca czerwca termin opłat za żłobek będzie obowiązywał jak dotychczas, czyli do 10 każdego dnia m-ca

Numer konta: 48 1240 3190 1111 0010 8494 3544

W TREŚCI PROSIMY WPISAĆ:  MIESIĄC – KWOTĘ ZA POBYT – KWOTĘ ZA WYŻYWIENIE


Szanowni Państwo,

Informuję, że od 25.05.2020 wznawiamy pracę Żłobka Miejskiego w Łęczycy.

W związku z powyższym do 21.05.2020 (czwartek) – do godz. 12.00 – proszę o deklarowanie potrzeby przyprowadzenia dziecka do żłobka. Druk deklaracji można pobrać w wersji elektronicznej z poniższych dokumentów lub odebrać w formie papierowej z placówki, gdzie są wyłożone w przedsionku;  wypełnioną i podpisaną przez obydwojga rodziców dziecka deklarację  można  przesłać  w postaci skanu dokumentu na e-maila przedszkola: zlobek@p2leczyca.edu.pl

Liczba miejsc w żłobku będzie ograniczona. O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka  zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do 22.05.2020 r. (do piątku) do godz. 12.00.

Pierwszeństwo mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy żłobka będzie obowiązywał  rygor sanitarny. Prosimy o dokładne zapoznanie się  z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19.

Do pobrania:

Żłobek deklaracja
Oświadczenie-codzienne
ŻŁOBEK-PROCEDURA-BEZPIECZEŃSTWA
Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja (1)


Szanowni Rodzice

W dniu 25.04.2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z którego wynika, że żłobki są zamknięte do 3 maja 2020 r.

Jednocześnie w tym samym dniu zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przedłużające okres jego pobierania także do 3 maja 2020 r.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o  wszelkich zmianach i ewentualnych decyzjach.

Pismo_MRPiPS_z_27.04.2020_r._ws._zawieszenia_działania_złobków_klubów_dzieciecych-Pismo_do_Wójtow_Burmistrzów_Prezydentów_Miast
Rozporządzenie_zmieniąjace